Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 120 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Återkoppling på förstudien
Återkoppling på förstudien
Kriterier Bedömningar Poäng
Bakgrund och mål
Var det lätt att från introduktionen förstå vad arbetet syftade till (mål och nyhetsvärde)? Kommenteras samhälleliga och etiska aspekter korrekt? Kommer uppgiften att möjliggöra för studenterna att visa att de har en grundläggande kunskap om ämnesområdet (datateknik) och fördjupad kunskap inom något delområde?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Problemformulering
Var frågan tydlig och går den att utvärdera? Specificeras frågeställningen, så att det framgår vad den konkret innebär för arbetet? Var det tydligt att det finns en koppling till forskning/utveckling?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Teori
Är genomgången av teorin på rätt nivå (det som är nödvändigt för förståelsen finns med, men enbart det)? Är beskrivningen av teorin och tidigare arbeten lättläst (finns en struktur och röd tråd)?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Tidigare studier
Är använda referenser relevanta (tillräckligt många, av tillräcklig kvalitet, tillräckligt aktuella, tillräckligt nära studerad uppgift)? Finns det en sammanhängande tråd i beskrivningen av tidigare arbeten (snarare än enbart en uppräkning av separata studier)?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Slutsats av förstudien
Dras korrekta slutsatser för det egna arbetet av litteraturstudien? Är det tydligt hur arbetet kommer att fortsätta praktiskt?
tröskel: poäng
poäng
1 poäng
--
Poängsumma: 5 av 5