SF100X VT21-1 Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå