SF100X VT20-1 Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå